Posts Tagged ‘comptes’

Un informe que sí que vincula

Març 9, 2010

Divendres vam conèixer, a través d’una filtració a l’agència Efe, que el Departament de Justícia ha fet un informe que, suposadament, afirma que els comptes del CPC “no presenten irregularitats” i que “compleixen els requisits formals”. La informació va acompanyada d’unes declaracions fetes per una font anònima del Departament que, curiosament, aclareix que els mateixos que les han redactat consideren que les conclusions “no són vinculants”. Tot plegat, en plena campanya electoral i a pocs dies de les eleccions.

L’actitud de Justícia, insòlita, no és casualitat. Així que la candidatura Guany@ el periodisme ha adreçat al Departament de Justícia un requeriment per obtenir aquest document, que nosaltres sí considerem vinculant, però respecte a l’actitud parcial de la Conselleria en aquest procés electoral.

Un cop el Departament de Justícia ha entrat en escena, sol·licitem que remeti l’expedient al Departament d’Economia i Finances perquè aquest emeti una opinió vinculant sobre si els comptes del Col·legi de Periodistes de Catalunya reflecteixen fidedignament la situació econòmica de la institució i si les auditories presenten salvetats i reserves que consti que hagin estat subsanades.

Des del primer dia hem volgut mantenir aquesta campanya dins la categoria estrictament professional. Ara, i davant la nostra perplexitat, el degà Josep Carles Rius decideix entrar de ple en escena amb la qüestió d’un informe no vinculant i, pel que sembla, purament formal i que ningú no ha vist. Atesa la seva irrupció de la ma del departament de Justícia, l’emplacem a que si com diu, té unes auditories que asseguren que tot és correcte, les faci públiques al web del Col·legi -com també els balanços del CIPB fins a dia d’avui- igual com ha fet amb la nota del departament de Justicia.

Al marge d’això, crida l’atenció que l’actual subdirector general d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, l’advocat Xavier Campà i de Ferrer, fos l’assessor jurídic del Col·legi de Periodistes fins fa pocs mesos.

Com a candidatura, el nostre àmbit d’actuació en aquesta campanya és el professional, i el del Col·legi i els seus serveis. Cap més.

Guany@ el periodisme

Barcelona, 9 de març de 2010

Anuncis

Comptes clars, Auditors fiables

Març 7, 2010

Des de la candidatura continuista de Josep Mª Martí se’ns acusa de perjudicar el Col·legi per fer públiques les auditories realitzades per l’empresa Eurobalges S.L.
A “Guanya el Periodisme” no sabíem que la “transparència” fos perjudicial. Ni som del criteri paternalista de protegir els col·legiats de les males notícies, malgrat el risc que som conscients que a vegades comporta aquesta manera de fer. Però és la nostra. A part de tot, ens preguntem: ¿com es pot votar lliurament sense prou informació? No ens podem permetre, com a periodistes, la manca de transparència informativa  Si no som els primers d’aplicar-la a la nostra institució, mai la podrem exigir.

Cal, en aquest punt,  fer una sèrie de consideracions tècniques i de caire econòmic sobre alguns apartats d’un informe de la Comissió Econòmica que la candidatura continuista publica al seu blog. El veritable informe va ser oral, amb la compareixença dels tres responsables de l’informe, Josep Mª Cadena, Joan Tàpia i Martí Anglada en una reunió al Col·legi. Cap d’ells va signar cap document. Com és que ara, sobtadament, apareix un informe on consten els seus noms i no la seva signatura? No hi havia cap informe per escrit (segons especifica l’acta de 22 de juliol de 2008).

En tot cas, els tres responsables de l’informe oral -periodistes de reconegut prestigi- ens donen la raó quan parlen de la “preocupació” que susciten els comptes del Col·legi.

Registre de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat

Emplaçament al Registre de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat. Al marge d’això, tenint en compte que el Centre Internacional de Premsa de Barcelona és una empresa independent del Col·legi, i que com a fundació té l’obligació legal de presentar anualment els comptes a l’administració per al seu control, emplacem Josep Maria Martí (i a tots els membres de la seva candidatura que entenem que subscriuen les acusacions que ens han fet) que s’adreci al Registre de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (C/Pau Clarís 81. Cantonada Casp) i verifiqui els actius i passius dels balanços abreujats del CIPB corresponents als anys 2003, 2004 i 2005 que adjuntem (veure pdf’s CIPB 2003 – 2004 – 2005. pàg 6 blog).

Continua a la pàgina 2.1: COMPTES CLARS, AUDITORS FIABLES

Mirar pàgina 2: AUDITORIES I COMPTES