Posts Tagged ‘Campà’

Un informe que sí que vincula

Març 9, 2010

Divendres vam conèixer, a través d’una filtració a l’agència Efe, que el Departament de Justícia ha fet un informe que, suposadament, afirma que els comptes del CPC “no presenten irregularitats” i que “compleixen els requisits formals”. La informació va acompanyada d’unes declaracions fetes per una font anònima del Departament que, curiosament, aclareix que els mateixos que les han redactat consideren que les conclusions “no són vinculants”. Tot plegat, en plena campanya electoral i a pocs dies de les eleccions.

L’actitud de Justícia, insòlita, no és casualitat. Així que la candidatura Guany@ el periodisme ha adreçat al Departament de Justícia un requeriment per obtenir aquest document, que nosaltres sí considerem vinculant, però respecte a l’actitud parcial de la Conselleria en aquest procés electoral.

Un cop el Departament de Justícia ha entrat en escena, sol·licitem que remeti l’expedient al Departament d’Economia i Finances perquè aquest emeti una opinió vinculant sobre si els comptes del Col·legi de Periodistes de Catalunya reflecteixen fidedignament la situació econòmica de la institució i si les auditories presenten salvetats i reserves que consti que hagin estat subsanades.

Des del primer dia hem volgut mantenir aquesta campanya dins la categoria estrictament professional. Ara, i davant la nostra perplexitat, el degà Josep Carles Rius decideix entrar de ple en escena amb la qüestió d’un informe no vinculant i, pel que sembla, purament formal i que ningú no ha vist. Atesa la seva irrupció de la ma del departament de Justícia, l’emplacem a que si com diu, té unes auditories que asseguren que tot és correcte, les faci públiques al web del Col·legi -com també els balanços del CIPB fins a dia d’avui- igual com ha fet amb la nota del departament de Justicia.

Al marge d’això, crida l’atenció que l’actual subdirector general d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, l’advocat Xavier Campà i de Ferrer, fos l’assessor jurídic del Col·legi de Periodistes fins fa pocs mesos.

Com a candidatura, el nostre àmbit d’actuació en aquesta campanya és el professional, i el del Col·legi i els seus serveis. Cap més.

Guany@ el periodisme

Barcelona, 9 de març de 2010

Anuncis